Regim de dedicació i retribució

+ info

Vigencia: 
Divendres, Octubre 6, 2017
Fecha de efecto: 
Divendres, Octubre 6, 2017
Fecha de publicación: 
Divendres, Octubre 6, 2017 - 14:00

 

El Ple de l’Ajuntament de Meliana, en sessió extraordinària celebrada en data 30 de juny de 2015, ha aprovat les retribucions a càrrecs electes que s’indiquen a continuació:

1.- Amb dedicació exclusiva:

Alcalde 30.171,12 € bruts anuals corresponents a un grup A1 del personal laboral de l’Ajuntament de Meliana.

2.- Amb dedicació parcial:

La retribució bruta anual per una jornada de 37 h 30 min setmanals dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Meliana és de 22.400,06 € corresponents a un grup A2 del personal laboral de l’Ajuntament de Meliana.

Les delegacions s’aprovaren per resolució d’Alcaldia núm. 250/2015, de 15 de juny.

De dites delegacions es donà compte al Ple en la sessió extraordinària de 30 de juny de 2015.

Las retribucions dels apartats 1.- i 2.- es referixen a 12 mensualitats i amb el corresponent dret de les vacacions que pertoquen.

La percepció de retribucions per dedicació exclusiva o parcial que correspon als regidors integrants de l’equip de govern suposa que no percebran les assistències previstes en el punt cinquè d’este acord, de conformitat amb l’art. 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 de abril (LR- BRL).

El que s’exposa al públic de conformitat amb el que preveu l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Retribució amb dedicació parcial
Per assistència a òrgans col·legiats

Tinents d'Alcalde

+ info

Vigencia: 
Dimecres, Novembre 16, 2016
Fecha de efecto: 
Dimecres, Novembre 16, 2016
Fecha de publicación: 
Dimecres, Novembre 16, 2016 - 15:15

Junta de govern

+ info

Vigencia: 
Divendres, Febrer 17, 2017
Fecha de efecto: 
Divendres, Febrer 17, 2017
Fecha de publicación: 
Divendres, Febrer 17, 2017 - 12:45

Equip de govern

+ info

Vigencia: 
Dimarts, Febrer 21, 2017
Fecha de efecto: 
Dimarts, Febrer 21, 2017
Fecha de publicación: 
Dimarts, Febrer 21, 2017 - 09:45

Corporació municipal

+ info

Vigencia: 
Dimarts, Febrer 21, 2017
Fecha de efecto: 
Dimarts, Febrer 21, 2017
Fecha de publicación: 
Dimarts, Febrer 21, 2017 - 13:00

Grups municipals

+ info

Vigencia: 
Dimarts, Febrer 21, 2017
Fecha de efecto: 
Dimarts, Febrer 21, 2017
Fecha de publicación: 
Dimarts, Febrer 21, 2017 - 12:45

Comissions informatives

+ info

Vigencia: 
Dimarts, Febrer 21, 2017
Fecha de efecto: 
Dimarts, Febrer 21, 2017
Fecha de publicación: 
Dimarts, Febrer 21, 2017 - 13:30