Impresos i sol·licituds Ajuntament de Meliana

*Totes les sol·licituds es poden omplir des del document pdf i presentar posteriorment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Meliana.

 
  GENERALS  
Sol·licitud general 
Sol·licitud per a contraure matrimoni civil

PDF

Sol·licitud d'utilització del saló d'actes de l'Ajuntament

PDF

Sol·licitud mandat de compte bancari

PDF

Sol·licitud de responsabilitat patrimonial

PDF

Autorització per fer gestions en nom d'una altra persona     PDF

Consentiment explícit per a la consulta telemàtica dels antecedents penals, per a la tramitació de la llicència de tinença d'animals potencialment perillosos.

PDF
   
 PADRÓ D'HABITANTS
Full d'inscripció padronal  PDF 
Sol·licitud de certificat d'empadronament PDF
Declaració per a tramitar la baixa d'ofici del padró d'habitants PDF 
Declaració d'alta per omissió en el padró d'habitants PDF 
Declaració responsable de progenitor per inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipal PDF 
   
 TRÀNSIT I VIES  
Sol·licitud de gual permanent PDF
Sol·licitud de baixa del gual permanent PDF 
Sol·licitud de placa de càrrega i descàrrega PDF
Sol·licitud de permís per a tallar els carrers PDF
Sol·licitud de permís per a dur a terme activitats ludicofestives PDF

Escrit d'al·legacions

PDF
   
 PERSONAL
Sol·licitud d'admissió a proves selectives PDF
   
 MERCAT
Sol·licitud de llicència municipal per a la venda en el mercat PDF

Declaració responsable nova llicència

PDF
Sol·licitud de llicència municipal per a la venda de productes collita pròpia PDF
Declaració responsable llicència venda collita pròpia PDF
Sol·licitud de venda ambulant PDF
   
 SERVICIS SOCIALS
Sol·licitud del servici d'ajuda a domicili PDF 
Sol·licitud d'ajuda individual no periòdica PDF 
Sol·licitud de targeta d'estacionament PDF 
Sol·licitud d'ajuda econòmica per a sufragar gastos de menjador escolar per al curs 2010-2011. (Bases reguladores) PDF
   
   
 TAXES I TRIBUTS
 Sol·licitud de domiciliació de rebuts PDF
 Sol·licitud de fraccionament i aplaçament de pagaments PDF

Declaració per transmissió de domini de l'impost d'increment del valor dels terrenys (Plus-Valua)

PDF
   
 URBANISME 
Sol·licitud de llicència d'obres menors i ocupació de la via pública PDF
Sol·licitud de llicència d'obra major PDF
Sol·licitud de llicència ambiental PDF
Sol·licitud de llicència d'obertura PDF
Sol·licitud de transmissió de llicència ambiental PDF
Instància de comunicació ambiental PDF
Sol·licitud de canvi de titularitat d'activitat subjecta al règim de comunicació ambiental PDF
Sol·licitud d'informe de compatibilitat urbanística  PDF
Sol·licitud d'inspecció per molèsties  PDF

 

 

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30